Troodos

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Το Τμήμα Δασών ιδρύθηκε το 1879, υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση της εθνικής δασικής γης και για την εφαρμογή της εθνικής δασικής νομοθεσίας και πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δασών ασχολείται με την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, τη διαχείριση και τη διατήρηση της φύσης, τις αναδασώσεις και τη διαχείριση των εθνικών δασών που αποτελούν μέρος του Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Το Τμήμα Δασών έχει μακρά εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως έργα από προγράμματα LIFE και EEA Grants.

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD

Η διαφημιστική εταιρεία Contact Advertising Agency Ltd (CONTACT) ιδρύθηκε το 1982 στη Λευκωσία. Εξελίχθηκε παράλληλα με την κυπριακή οικονομία, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας σε σημαντικούς πελάτες που περιλαμβάνουν πολυεθνικούς οργανισμούς όπως η GlaxoSmithKlein, ημικρατικούς οργανισμούς όπως η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και ο Κυπριακός Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, καθώς και τοπικές εταιρείες που εκπροσωπούν όλους τους τομείς της οικονομίας π.χ. CAP Papaellinas, EKA Group of Companies, Cyprus Import Corporation και πολλές άλλες. Η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικών ιδεών που βοηθούν τα προϊόντα να αντηχούν στις καρδιές των ανθρώπων και να δημιουργούν εμπιστοσύνη και προτίμηση στο συγκεκριμένο προϊόν, μέσα από μια ομάδα ταλαντούχων και έμπειρων επαγγελματιών.

Η οργανωτική δομή της εταιρείας συνίσταται από πέντε τμήματα, τα οποία συνεργάζονται για την παραγωγή αποτελεσματικών διαφημίσεων. Τα τμήματα αυτά είναι: Λογιστική Υπηρεσία & Προγραμματισμός, Δημόσιες Σχέσεις, Δημοσιότητα και Προβολή, Οικονομικά & Λογαριασμοί, Σχεδιασμός μέσων & Αγορά, Σχεδιασμός & Παραγωγή. Η Contact συνεργάζεται με την Global Group, μέλος του WPP, ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς οργανισμούς στον τομέα του μάρκετινγκ.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το τμήμα συντονισμού των Κυβερνητικών προγραμμάτων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ο επικεφαλής της τεχνικής επιτροπής για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ο σύμβουλος σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική και ο άμεσα υπεύθυνος για την εφαρμογή της, ο διαχειριστής του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, ο συντονιστής για τη διαδικασία υιοθέτησης της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντονιστής της συνεργασίας των Κρατικών υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς που προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και πληροφόρηση. Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι, επίσης, το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα: Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη, INFOTERPA, UNEP, Σύμβαση της Βασιλείας, CITES, πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, Σύμβαση της βιολογικής ποικιλότητας, Σύμβαση της Κλιματικής αλλαγής, κλπ.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος καλύπτει νομικά και ρυθμιστικά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή την Οδηγίας των Οικοτόπων στην Κύπρο. Είναι επίσης, υπεύθυνο για την προστασία και διαχείρισης του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα έργα LIFE.

Απασχολεί επαγγελματικό προσωπικό για θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, φυσικών επιστημών, ελέγχου της ρύπανσης, γεωλογίας και θαλάσσιας οικολογίας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετείχε ενεργά ή/και συντόνισε πολλά προγράμματα που εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται στην Κύπρο.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα εφτά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για ένα ενεργητικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που απολαμβάνει σεβασμό και αναγνώριση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πανεπιστήμιο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ακαδημαϊκή έρευνα, καθιστώντας το ένα από τους κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας.

Κάτω από την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Frederick, συστάθηκε το 2005, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης η οποία ειδικεύεται σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας, διαχείρισης και διατήρησης φυσικών πόρων, και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, αγωγής και εκπαίδευσης. Η Μονάδα αποτελεί την πρώτη δομή στο Κυπριακό ακαδημαϊκό σύστημα που επικεντρώθηκε στη διατήρηση της Κυπριακής φύσης.

Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης αντλεί την εμπειρία συνεργαζόμενων επιστημόνων, μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών φοιτητών με μεγάλη εμπειρία στη βιολογία διατήρησης και διαχείρισης φυσικών πόρων. Τα μέλη της Μονάδας έχουν εμπλακεί ενεργά σε διάφορα έργα διατήρησης της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένων και έργων LIFE, για την καταγραφή, αναγνώριση, αξιολόγηση και χαρτογράφηση τύπων οικοτόπου και ειδών χλωρίδας και πανίδας σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιπρόσθετα, η Μονάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα διατήρησης ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας της Κύπρου και της Ελλάδας. Τόσο το Πανεπιστήμιο Frederick όσο και η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης έχουν λάβει εθνικά βραβεία και έχουν τύχει αναγνώρισης για τη συμμετοχή τους στην περιβαλλοντική ενημέρωση και διατήρηση στην Κύπρο.